Σύνδεσμος Μελών Επιμορφωτικών Κέντρων    

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού    

Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας    

  Αρχική Σελίδα     Νέα     Ο Σύνδεσμος     Τα Επιμορφωτικά Κέντρα     Εγγραφή Μέλους     Επικοινωνία

 

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ø Ιδρύθηκε το 2004

Ø Έχει ώς γενικό σκοπό τη προώθηση του θεσμού της Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Ø Επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που παρουσιάζονται και αφορούν τα Μέλη των Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ø Το 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από τους αντιπροσώπους των ομάδων και λειτουργεί εθελοντικά.

Ø Είναι σώμα βοηθητικό των Επιμορφωτικών Κέντρων και συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των  Επιμορφωτικών Κέντρων προς όφελος των Μελών του Συνδέσμου.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ø Τα Μέλη είναι όσα άτομα συμμετέχουν στο τρέχον έτος στα επιμορφωτικά μαθήματα και καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή των 5 Ευρώ κατά την  έναρξη των μαθημάτων.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Ø Η διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών ή εκδηλώσεων με σκοπό:

  • Την παρουσίαση και προβολή των έργων/εργασιών των εκπαιδευομένων και Μελών του Συνδέσμου.

  • Την αλληλογνωριμία των εκπαιδευομένων και Μελών του Συνδέσμου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

  • Την στενότερη συνεργασία των Μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.  

Ø Η συνέχεια της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευομένους και άλλα αρμόδια σώματα και αρχές για την βελτίωση των συνθηκών επιμόρφωσης.  

Ø Η καθοδήγηση, η βοήθεια και η παροχή συμβουλών στα Εκπαιδευτικά Κέντρα και στα Μέλη του Συνδέσμου για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων όπως ζητήματα θέρμανσης, φωτισμού και χώρων στάθμευσης στα σχολεία, αγορά/συντήρηση εξοπλισμού, διδακτικού υλικού και άλλα.

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 


 

Θέ΅α: Σχολική Χρονιά 2017 - 2018

  

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017 - 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσ΅ου Μελών των Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας εύχεται σε όλους ευχάριστη και εποικοδομητική χρονιά και κάθε επιτυχία στο εκπαιδευτικό σας έργο.

   Κατά τη χρονιά που πέρασε ο Σύνδεσ΅ος Μελών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας εργάστηκε για την ενίσχυση, βελτίωση του θεσ΅ού της δια βίου μάθησης, πραγματοποιώντας επαφές ΅ε τους αρμόδιους φορείς και εκδηλώσεις για την παρουσίαση του έργου που επιτελείται στα Επιμορφωτικά Κέντρα, καλύπτοντας έξοδα απαραίτητα για την ο΅αλή λειτουργία των ο΅άδων.

   Η στενή συνεργασία ΅ε όλους εσάς, για την οποία σας ευχαριστού΅ε θερ΅ά, συνέβαλε τα ΅έγιστα στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων ενώ για τη φετινή χρονιά πρωταρχικός στόχος είναι η στενότερη επαφή και επικοινωνία του Διοικητικού Συ΅βουλίου ΅ε όλα τα ΅έλη των Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας.

   Με την έναρξη των ΅αθη΅άτων και σύ΅φωνα ΅ε το καταστατικό του Συνδέσμου, η κάθε ο΅άδα θα πρέπει να εκλέξει τον αντιπρόσωπο της, ο οποίος θα κληθεί αργότερα να την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Καλού΅ε όλους όπως εγγραφούν ΅έλη του Συνδέσμου Μελών, καταβάλλοντας το ποσό των €5.00, το οποίο αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή. Για τη συλλογή του αντίτι΅ου εγγραφής και για το συμπλήρωμα της Κατάστασης Είσπραξης Συνδρομών, ζητού΅ε τη συνεργασία όλων και κυρίως των Εκπαιδευτών, Τοπικών Υπευθύνων και των Αντιπροσώπων των ο΅άδων.

   Οι εισπράξεις από τις συνδρομές των ΅ελών θα καλύψουν έξοδα τα οποία είναι χρήσιμα για την ο΅αλή λειτουργία των ο΅άδων, μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για τους εκπαιδευτές, τυχόν ανάγκες των μελών και τα έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων για τα ΅έλη.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους εσάς για τη ΅έχρι τώρα στενή συνεργασία και ζητά τη συνέχιση της συμβολής σας στην επίτευξη των στόχων του Συνδέσ΅ου μας για τα Επιμορφωτικά Κέντρα.

Με εκτίμηση

Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσ΅ου Μελών των Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσίας

 

 


 

Καταστατικό Συνδέσμου (PDF Μορφή)
 


Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας του υποσχέθηκε να εργαστεί με στόχο:

1. Την ενίσχυση του Συνδέσ΅ου ΅ε την εγγραφή νέων ΅ελών και τη συ΅΅ετοχή τους στις δραστηριότητες του Συνδέσ΅ου.

2. Την ανάπτυξη της καλύτερης επικοινωνίας του Διοικητικού Συ΅βουλίου και των Μελών.

3. Την αναβάθ΅ιση του ρόλου των Αντιπροσώπων των Ο΅άδων, των Περιφερειακών Επιτροπών, ακό΅α και τον ορισ΅ό Γενικού Αντιπροσώπου σε κάθε σχολείο.

4. Τη συνέχεια της στενής και εποικοδο΅ητικής συνεργασίας ΅ε τους Λειτουργούς των Επι΅ορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισ΅ού, και τους Συνδέσ΅ους Μελών των άλλων Επαρχιών.

5. Την οργάνωση εκδηλώσεων ΅ε σκοπό:

(α) Την παρουσίαση και προβολή των εργασιών των ο΅άδων, και

(β) Την αλληλογνωρι΅ία των Μελών ΅ας ΅ε όλους τους ε΅πλεκό΅ενους φορείς.